REGULAMIN KONKURSU
,,SOLPLAST PLASTICS INNOVATIONS,,


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Konkurs ,,SOLPLAST PLASTICS INNOVATIONS,, odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.solplast.com.pl.

§ 3

Zgłoszenie udziału w Konkursie i doręczenie pracy konkursowej na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Organizator Konkursu

§ 4
Organizatorem Konkursu jest przedsiębiorca Paweł Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Solplast Packaging Paweł Dudek, ul. Składowa 15, 26-052 Nowiny,
NIP 959-153-22-35, zwany dalej ”Organizatorem”.


III. Cel i przedmiot Konkursu
§ 5


1. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych innowacyjnych prac naukowych, badawczych i naukowo-badawczych w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i dziedzin z nimi spokrewnionych, które mogą zostać wdrożone i wykorzystane do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.
2. Konkurs ukierunkowany jest w szczególności na prace, które mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu do:
1) opakowań z tworzyw sztucznych w branżach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych, medycznych i innych (w tym opakowania inteligentne, o nowych właściwościach funkcjonalnych, barierowe, etc.),
2) elementów, podzespołów, artykułów, zamknięć we wszystkich branżach,
3) innowacji procesowych w zakresie produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych (innowacje w zakresie konstrukcji i budowy maszyn min. wtryskarki, butelczarki, wytłaczanie z rozdmuchem),
4) innowacji w zakresie łączenia tworzyw z innymi materiałami,
5) innowacji w zakresie etykietowania i zdobienia opakowań i elementów z tworzyw sztucznych,
6) innowacji w zakresie budowy form wtryskowych i rozdmuchowych
7) innych innowacji związanych z powyższym zakresem.

IV. Nagrody w Konkursie. Prawa autorskie
§ 6

1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody specjalnej w kwocie 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Autorom prac uznanych, jako najciekawsze prace konkursowe zostaną przyznane także następujące nagrody:
1) jedna nagroda główna w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
2) dwa wyróżnienia w kwocie po 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).
3. Uczestnik konkursu, któremu przyznano jedną z nagród, o których mowa w ust.2 z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu oraz otrzymania nagrody przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystania pracy w całości lub we fragmentach oraz opracowania pracy konkursowej w celu sporządzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.217),
2) wykorzystania pracy w całości lub we fragmentach oraz opracowania pracy konkursowej w celu podpisania umowy z instytucją pośredniczącą o dofinansowanie projektu na podstawie przepisów, o których mowa w pkt.1), a także wykorzystania przez Organizatora pracy do wdrożenia nagrodzonej pracy do projektu oraz wykorzystania nagrodzonej pracy do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.
4. Nagroda specjalna, o której mowa w ust.1 zostanie przyznana autorowi pracy, która została wykorzystana przez Organizatora we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.217). Warunkiem przyznania i wypłaty nagrody specjalnej jest podpisanie przez Organizatora umowy z instytucją pośredniczącą o dofinansowanie projektu w ramach projektów realizowanych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
5. Po zakończeniu postępowania konkursowego oraz wypłacie nagród, Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych prac konkursowych, które może wykorzystać (z zachowaniem osobistych praw autorskich) do: wystawiania i rozpowszechniania w formie publicznej prezentacji, w tym w mediach elektronicznych, całości lub fragmentów nagrodzonych prac konkursowych bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu dla ich autorów.

§ 7

1. Złożenie pracy konkursowej i otrzymanie nagrody przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora Konkursu określonych Regulaminem autorskich praw majątkowych.
2. Składając pracę konkursową uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu będącego pracą zgłoszoną do Konkursu.
3. W przypadku przyznania przez Organizatora Konkursu nagrody uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie w wybranych środkach masowego przekazu imienia i nazwiska, z podaniem tytułu pracy konkursowej oraz streszczenia pracy, w celach promocyjnych, związanych z Konkursem.
4. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 3 następuje z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu.
5. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody, iż praca konkursowa uczestnika zawiera materiały stanowiące plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób lub uczestnik naruszył przepisy dotyczące prawa własności intelektualnej lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
1) wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie,
2) wstrzymania się z przekazaniem nagrody dla uczestnika do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
3) odmowy przekazania nagrody uczestnikowi oraz przekazania jej na rzecz innego uczestnika,
4) podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu uczestnikowi nagrody w Konkursie,
5) w przypadku nagród już przyznanych żądania zwrotu przyznanej uczestnikowi nagrody.

§ 8

1. Przyznana nagroda przepada jeżeli:
1) nie została odebrana w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia Konkursu,
2) praca konkursowa lub jej fragmenty zawierają materiały stanowiące plagiat lub, gdy w jakikolwiek inny sposób uczestnik naruszył prawo autorskie lub prawa własności intelektualnej, albo postanowienia niniejszego Regulaminu,
3) w dniu jej odbioru osoba, której przyznano nagrodę nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
4) osoba w dniu jej odbioru odwołała zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu lub zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to jest imienia, nazwiska i wizerunku, w celach komunikacyjnych Organizatora, to jest podania do wiadomości publicznej informacji o Zwycięzcy Konkursu,
5) uczestnik Konkursu podjął jakiekolwiek działania uniemożliwiające lub ograniczające Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do korzystania z pracy na określonych Regulaminem polach eksploatacji.
2. Przyznana nagroda podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1) praca konkursowa lub jej fragmenty zawierają materiały stanowiące plagiat lub, gdy w jakikolwiek inny sposób uczestnik, w związku z udziałem w Konkursie, naruszył prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej,
2) uczestnik odwołał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to jest imienia, nazwiska i wizerunku, w celach komunikacyjnych Organizatora, to jest podania do wiadomości publicznej informacji o zwycięzcy Konkursu,
3) uczestnik Konkursu podjął jakiekolwiek działania uniemożliwiające lub ograniczające Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do korzystania z pracy na określonych Regulaminem polach eksploatacji.

§ 9

W odniesieniu do osób fizycznych do kwoty nagrody, o której mowa w § 6 ust.1 i ust.2
Organizator konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonuje potrącenia z wartości przyznanej nagrody kwotę 10% zryczałtowanego podatku i odprowadza go do właściwego urzędu skarbowego.

V. Uczestnicy Konkursu
§ 10

Do Konkursu mogą przystąpić w szczególności:
1) osoby fizyczne, w tym: naukowcy, badacze, studenci,
2) zespoły badawcze,
3) jednostki badawcze,
4) uczelnie publiczne i niepubliczne.

VI. Warunki udziału w Konkursie
§ 11

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie innowacyjnego, nowego projektu produktu, tj. projektu który:
1) nie był wcześniej wdrożony i/lub wykorzystany do wprowadzenia na rynek,
2) nie był wcześniej wykorzystany przy składaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. Przez innowacyjny, nowy projekt rozumie się: projekty nowych lub istotnie ulepszonych produktów, z punktu widzenia ich charakterystyki funkcjonalnej lub celów użytkowych, którym mają służyć. Obejmuje to w szczególności udoskonalenia w zakresie charakterystyki technicznej, technologicznej, zastosowanych komponentów i/lub materiałów, a także udoskonalenia ułatwiające korzystanie z produktu przez użytkownika.
3. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej lub odpowiednie licencje na korzystanie z utworu, patentu lub innych praw własności intelektualnej w zakresie uprawniającym uczestnika Konkursu do zgłoszenia produktu w Konkursie. Zgłoszenie produktu w Konkursie nie może naruszać praw osób trzecich.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, przy czym każda praca musi być złożona oddzielnie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny, przy czym uczestnik Konkursu ponosi we własnym zakresie koszty udziału w Konkursie, w szczególności koszty przygotowania zgłoszenia, koszty prezentacji zgłoszonego projektu.


VII. Zgłoszenie konkursowe. Wymagane dokumenty

§ 12

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie przez uczestnika Formularza Zgłoszenia konkursowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W celu udziału w Konkursie wymagane jest złożenie prawidłowo wypełnionych następujących dokumentów:
1) Formularz Zgłoszenia konkursowego podpisanego przez uprawnioną osobę,
2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego złącznik nr 2 do Regulaminu,
3) oświadczenie uczestnika o posiadaniu praw do zgłoszonego do Konkursu projektu, w szczególności że uczestnikowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu będącego pracą zgłoszoną do Konkursu oraz, że zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie nie narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskiego oraz/lub prawa własności intelektualnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,
4) opcjonalnie: inne zaświadczenia i dokumenty dotyczące wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy (np. artykuły prasowe, zaświadczenia o uzyskaniu patentu itd.).
3. Wymagane dokumenty do zgłoszenia udziału w Konkursie są do pobrania na stronie organizatora www.solplast.com.pl. w zakładce Konkurs ,,SOLPLAST PLASTICS INNOVATIONS,,
4. Formularz Zgłoszenia Konkursowego należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD/USB) osobiście bądź za pośrednictwem poczty do siedziby Organizatora Solplast Packaging Paweł Dudek, ul. Składowa 15, 26-052 Nowiny, do dnia 30.07.2016 r. do godz. 15.30, z dopiskiem: Konkurs ,,SOLPLAST PLASTICS INNOVATIONS,,.
5. Formularz Zgłoszenia Konkursowego należy złożyć w języku polskim w formacie Word Microsoft Office .doc.
6. Formularz Zgłoszenia Konkursowego powinien zostać podpisany przez uczestnika lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.
7. Dokumenty złożone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

VIII. Terminy obowiązujące w Konkursie
§ 13

1. Termin ogłaszania Konkursu oraz przyjmowania wniosków konkursowych podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora tj. www.solplast.com.pl. oraz innych mediach.
2. Za datę złożenia wniosku konkursowego uważa się datę wpływu kompletnego wniosku konkursowego do siedziby Organizatora.
3. Wnioski konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym Formularzu Zgłoszenia Konkursowego lub w załącznikach, Organizator może wezwać uczestnika Konkursu do poprawienia lub jego uzupełnienia w terminie 3 dni.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, złożony wniosek konkursowy podlega wykluczeniu z udziału w Konkursie.

IX. Kapituła Konkursu
§ 14

1. Kapitułę Konkursu powołuje Organizator Konkursu.
2. Kapituła Konkursu składa się z Przewodniczącego Kapituły Konkursu oraz nie więcej niż 6 (sześciu) Członków Kapituły Konkursu oraz Sekretarza Kapituły Konkursu (bez prawa głosu).
3. Przewodniczącym Kapituły Konkursu może być osoba o uznanym autorytecie naukowym z zakresu dyscypliny naukowej dotyczącej zagadnień obejmujących przedmiot Konkursu.
4. Przewodniczący Kapituły, Członkowie i Sekretarz podpisują deklarację zobowiązującą do zachowania bezstronności i poufności, stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 15

1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej prac konkursowych.
2. Kapituła Konkursu decyduje o przyznaniu nagrody głównej i wyróżnień.
3. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody głównej i wyróżnień.

§ 16

1. Posiedzenie Kapituły Konkursu jest zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły.

2. Podczas posiedzenia Kapituły Konkursu:

1) wymagane jest kworum, stanowiące 50% plus jeden Członek składu osobowego Kapituły Konkursu,
2) postanowienia zapadają zwykłą większością głosów – każdy Członek Kapituły Konkursu posiada jeden głos; w przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący Kapituły Konkursu posiada głos decydujący.
3. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest przez Sekretarza protokół. Protokół podpisywany jest przez Sekretarza oraz członków Kapituły uczestniczących w posiedzeniu.

§ 17

Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 18

Decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej podejmuje Organizator Konkursu. Od decyzji Organizatora Konkursu w przedmiocie nagrody specjalnej nie przysługuje odwołanie.

X. Eksperci
§ 19

1. Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły może powołać:
1) ekspertów spośród pracowników Organizatora do oceny wstępnej, z możliwością powoływania ekspertów zewnętrznych,
2) ekspertów zewnętrznych do oceny zasadniczej.
a.2. Dane ekspertów są poufne a oni sami są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.
a.3. Eksperci podpisują deklarację zobowiązującą do zachowania bezstronności i poufności, stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu.
a.4. Eksperci mogą brać udział w posiedzeniach Kapituły Konkursu, na zaproszenie Przewodniczącego, jednak nie przysługuje im prawo głosowania.

XI. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu

§ 20

Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu jest trzyetapowa i obejmuje:
1) ocenę wstępną (formalną),
2) ocenę zasadniczą dokonywaną przez Kapitułę Konkursu,
3) oraz ocenę finalną dokonywaną przez Kapitułę Konkursu .

§ 21

1. Ocenie wstępnej (formalnej) są poddawane wszystkie projekty zgłoszone do Konkursu.
2. Oceny wstępnej (formalnej) dokonuje Sekretarz Kapituły Konkursu.
3. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy:
1) termin wpływu dokumentów konkursowych,
2) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych.
4. Wyniki wstępnej (formalnej) oceny są zamieszczane przez Sekretarza w karcie oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
5. Do następnego etapu będącego oceną merytoryczną są dopuszczone wszystkie złożone prace konkursowe, które spełniają wymogi formalne Konkursu.

§ 22

1. W drugim etapie, zgłoszenia konkursowe, które spełniają wymogi formalne, zostaną ocenione merytorycznie przez członków Kapituły Konkursowej.
2. Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej zgłoszonych prac według poniższych kryteriów:
1) zgodność pracy z tematyką Konkursu oraz sposób prezentacji,
2) innowacyjność i oryginalność przedmiotu pracy,
3) praktyczne możliwości wdrożenia.
3. Wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych prac są zamieszczane w karcie oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. Formularze z ocenami prac konkursowych nie podlegają upublicznieniu.

4 . Ocenę merytoryczną drugiego etapu kończy sporządzenie listy rankingowej prac konkursowych zakwalifikowanych do trzeciego finałowego etapu Konkursu. Do trzeciego finałowego etapu zakwalifikowane zostanie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zgłoszonych prac.
a.5. O zakwalifikowaniu do trzeciego finałowego etapu Uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego oraz za pośrednictwem poczty e:mail na wskazany przez Uczestnika adres.

§ 23

1. Uczestnicy zakwalifikowani do 3 finałowego etapu podlegać będą ocenie merytorycznej przez Kapitułę Konkursu w trakcie bezpośredniego spotkania w wyznaczonym terminie oraz na podstawie ok. 10-minutowej prezentacji zgłoszonej pracy oraz dokonań i odkryć naukowych.
2. Postanowienia § 22 ust.3 stosuje się odpowiednio do etapu finałowego.

XII. Ogłoszenie wyników Konkursu

§ 24

1. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu ogłoszone będą podczas uroczystości wręczenia nagród.
2. O terminie i miejscu wręczania nagród uczestnicy Konkursu powiadomieni będą w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego oraz poczty e:mail na wskazany przez Uczestnika adres.
3. Lista laureatów Konkursu podawana będzie do wiadomości publicznej m.in. na stronie internetowej Organizatora www.solplast.com.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 24


1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi niezwłocznie poprzez zamieszczenie dokonanej zmiany na swojej stronie internetowej www.solplast.com.pl.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z tego tytułu oraz zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Organizatora z tego tytułu kosztów, w szczególności kosztów postępowania sądowego.
6. W sprawach nieokreślonych Regulaminem rozstrzygnięcia w ostateczny sposób dokonuje Organizator, który może skorzystać z konsultacji z Przewodniczącym Kapituły Konkursowej.
7. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle Konkursu rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Zgłoszenie konkursowe,
2) Załącznik nr 2 – Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych,
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika o posiadaniu praw do zgłoszonej do Konkursu pracy (projektu),
4) Załącznik nr 4 – Deklaracja zobowiązującą Członka Kapituły do zachowania bezstronności i poufności,
5) Załącznik nr 5 - Deklaracja zobowiązującą eksperta do zachowania bezstronności i poufności,
6) Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej zgłoszenia,
7) Załącznik nr 7 – Karta oceny merytorycznej.
8) Załącznik nr 8 – Procedura postępowania z przesłanymi na konkurs pracami.