09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE SOLPLAST 1.4 POLSKA WSCHODNIA

 

Nowiny k/Kielc, dnia 26.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Solplast Packaging (dalej Zamawiający), w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert. Celem procedury ofertowej jest wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi audyt wzorniczy i dostarczy strategię wzorniczą opisane poniżej w treści Zapytania Ofertowego.

1. ZAMAWIAJĄCY:

a) Firma:

Solplast Packaging

ul. Składowa 15

26-052 Nowiny k/Kielc,

b) adres e-mail i telefon do kontaktu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 41 366 74 20,
c) strona internetowa: 
www.solplast.com.pl.

2. OPIS FIRMY ZAMAWIAJĄCEGO:

Solplast działa na rynku tworzyw sztucznych od 1990 r. Stosując nowoczesne technologie oraz wysokiej klasy surowce nasza firma zapewnia możliwość szybkiego dostosowania się do potrzeb zleceniodawcy. Firma posiada certyfikaty zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wdrożony system HACCP, jak również Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne (GHP i GMP).

Solplast wykonuje elementy z tworzyw sztucznych w technologii wtrysku i rozdmuchu, używając form własnych oraz powierzonych, ze wszystkich rodzajów tworzyw i w każdym kolorze.

Solplast oferuje produkcję elementów z tworzyw sztucznych na formach powierzonych oraz własnych, specjalnie zaprojektowanych i wykonanych dla konkretnego wyrobu.

Operując nowoczesnym parkiem maszynowym bazującym na wtryskarkach światowych marek, Solplast jest przygotowany do realizacji zamówień najbardziej wymagających klientów. Produkcja w pełni podlega kontroli jakości.

Oferta firmy:

a) kompleksowe tworzenie elementów plastikowych począwszy od pomysłu, poprzez projekt i dokumentację, aż do wykonania form i produkcję masową,

b) produkcja opakowań i elementów z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu - typu słoje i butelki o szerokim zakresie pojemności od 100ml do 5 l,

c) produkcja opakowań i inne elementów metodą wtrysku, np. słoiczki kosmetyczne, nakrętki i wiele innych,

d) produkcja elementów dla budownictwa , tj. zamocowania typu kołki rozporowe, w tym duża oferta własnych zamocowań.

Odbiorcami Solplast są firmy z branży kosmetycznej, chemicznej, budowlanej, spożywczej i wiele innych.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie i opracowanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, w tym:

a) analiza stosowanego i realizowanego przez Zamawiającego wzornictwa w odniesieniu do stosowanych technologii w zakresie projektowania i produkcji elementów plastikowych metodami stosowanymi w firmie metodami, a także innymi, dostępnymi na rynku, 

b) analiza preferencji głównych branż korzystających obecnie z usług firmy, a także przyszłościowych, w tym trendów na krajowym i światowy rynku (analiza potrzeb Zamawiającego w zakresie trendów rynkowych),

c) analiza działań konkurencji,

d) analiza strategii marketingowej Zamawiającego,

e) analiza struktury organizacyjnej firmy,

f) analizy dotychczasowej oferty Zamawiającego w zakresie wykorzystania wzornictwa do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności produktów;

g) strategia wzornicza, której końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej (dostarczona w wersji elektronicznej (płyta DVD/CD) oraz papierowej),  

i) ponadto oferent powinien zobowiązać się również do działań związanych z wymogami realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, co dotyczy oznaczenia strategii wzorniczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego), dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań, archiwizacji do końca 2027 r., z zapewnieniem dostępności, poufności i bezpieczeństwa, dokumentacji dot. realizacji usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym, umożliwienia Zamawiającemu, PARP i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.

2. Miejsce realizacji usługi (miejsce przeprowadzenia audytu):

Solplast Packaging, ul. Składowa 15, 26-052 Nowiny k/Kielc. 

3. Wymagania wobec oferentów:

a) wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów lub usług, czyli przeprowadził minimum 3 projekty tego typu wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 lat - potwierdzeniem wykonania usług mogą być referencje firm zamawiających usługę, zawierające zakres realizowanych prac i osiągnięte efekty,

b) wykonawca powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów w 3 różnych branżach gospodarki (w razie, gdy posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie),  

c) do realizacji audytu wykonawca wskaże co najmniej 2 ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów i usług (wprowadzenie na rynek minimum 3 projektów w ostatnich 5 lat):  

- wskazane jest, aby eksperci posiadali doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki:

- w razie, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie

- potwierdzeniem wykonania usług przez ekspertów mogą być referencje firm zamawiających usługę, zawierające zakres realizowanych prac i osiągnięte efekty,

- przynajmniej jeden z ekspertów powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa (projektowanie strategii rozwoju produktów i/lub usług).

d) w przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, wykonawca audytu wzorniczego (wybrany przez Zamawiającego) ma obowiązek wziąć udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów, który został wskazany w paragrafie 10 „Regulaminu konkursu do Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, którego termin zostanie wyznaczony przez PARP. Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania prezentacji na posiedzenie Panelu Ekspertów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych. 

4. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest najdalej do końca II kwartału 2017 r. Ostateczne zlecenie rozpoczęcia wykonania audytu zależy od uzyskania dofinansowania ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

1. Zasady przygotowania ofert:

a) oferta powinna być składana wg „Formularza oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

b) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, w tym wypadku należy również dołączyć pełnomocnictwo,

c) wszystkie strony dokumentów, w przypadku dostarczenie pocztą lub osobiście powinny być w sposób trwały ze sobą połączone, np. zszyte (oferta i załączniki powinna być dostarczone w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby uniemożliwić przeglądania zawartości przed upływem terminu otwarcia ofert), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- pełna nazwa oferenta

- adres siedziby oferenta (ewentualnie korespondencyjny, jeśli adres nie jest tożsamy z adresem korespondencyjnym),

- telefon

- numer NIP,  

d) oferent może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę,

e) do wypełnionego formularza oferty należy dołączyć:

- opis doświadczenia oferenta i ekspertów (załącznik nr 2)

- referencje zaświadczające o doświadczeniu oferenta, jak również członków zespołu eksperckiego,

- curriculum vitae każdego z ekspertów wyznaczonych do ewentualnej realizacji Zamówienia,

- oświadczenie (załącznik nr 3)

- aktualny wydruk CEIDG lub KRS.

Wybrany Oferent będzie zobowiązany - przed podpisaniem umowy - do przedstawienia oryginałów dokumentów.

2. Miejsce i termin składnia ofert:

a) termin składania ofert do 05.10.2016 r., do godz. 8:00,

b) sposób składania ofert:

- pocztą na adres firmy: Solplast Packaging, ul. Składowa 15, 26-052 Nowiny k/Kielc

- osobiście: jak wyżej.

3. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym:

a) formalne kryteria oceny oferty:

- sporządzenie w sposób czytelny i zrozumiały,

- złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

- złożenie we właściwym miejscu

- złożenie kompletnej oferty (z wymaganymi załącznikami, pieczęciami, parafami i podpisami upoważnionych osób)

- brak załącznika/ów lub załączenie w formie niezgodnej z wymaganiami zapytania ofertowego wyklucza Oferenta z udziału w postępowaniu

- z postępowania wyklucza również złożenie oferty częściowej lub oferty wariantowej,

b) merytoryczne kryteria oceny:

- waga 60 proc. (cena najniższa / cena danego oferenta x 60 pkt.), przy czym wartość oferty wyrażona w PLN + VAT powinna zawierać wszystkie koszty, które poniesie potencjalny wykonawca, aby zrealizować zamówienie

- waga 40 proc. - termin realizacji usługi w dniach (termin najkrótszy / termin przedstawiony przez danego oferenta x 40 pkt.)

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji kosztu wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w razie złożenia mniej niż dwóch ofert spełniających warunki zamówienia.

4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie będzie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 proc. udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.

5. POSTĘPOWANIA PO UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

a) z wybranym oferentem zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi oraz sporządzony stosowany protokół wyboru wykonawcy,

b) w przypadku odstąpienia lub uchylania się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą, który dostarczył najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

c) umowa nie będzie przewidywać istotnych zmian w stosunku do oferty wg na podstawie której wybrano wykonawcę,

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn,

g) oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w odniesieniu do całości niniejszego zapytania ofertowego lub jego poszczególnych części.

6. ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik nr 1 - formularz oferty

- załącznik nr 2 - doświadczenie

- załącznik nr 3 - oświadczenia

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Nazwa wykonawcy

 

NIP wykonawcy

 

Adres siedziby wykonawcy

 

Termin wykonania oferty (w dniach):

 

Cena netto usługi

…………………………….. zł

Słownie: ………………….………………….

VAT (procent i kwota)

…………………………….. zł

Słownie: ………………….………………….

Cena brutto

…………………………….. zł

Słownie: ………………….………………….

Zakres usługi:

 

Data i podpis osoby upoważnionej (pieczęć firmowa)

 

Załącznik nr 2 - doświadczenie

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

Doświadczenie wykonawcy:

 

Branże, w ramach których wykonawca ma doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów lub usług:

 

Ekspert wyznaczony przez wykonawcę do przeprowadzenia audytu:

 

Doświadczenie eksperta:

 

Branże, w ramach których ekspert ma doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów i usług:

 

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że nie istnieją pomiędzy naszą firmą i Zamawiającym powiązania osobowe lub kapitałowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.